REGULAMIN SERWISU ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ
świadczenia usług drogą elektroniczną
Każda osoba, od chwili rozpoczęcia korzystania z jakiejkolwiek Usługi świadczonej drogą elektroniczną
przez spółkę Finelf.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (81-824), przy
ul. Armii Krajowej 116/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000664384, REGON: 366591842, NIP: 7252182843, o kapitale zakładowym w
wysokości 227 300,00 zł,, zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz przestrzegania
jego postanowień.
§1 Postanowienia Wstępne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług
drogą elektroniczną.
3. Każdy może zapoznać się nieodpłatnie z treścią Regulaminu. Każdy może wydrukować, utrwalać oraz
zwielokrotniać techniką cyfrową na dowolnych nośnikach elektronicznych treść Regulaminu.
5. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie
Usług w Serwisie, pod odnośnikiem „Regulamin”.
6. Na żądanie Użytkownika, Usługodawca prześle Użytkownikowi Regulamin w formacie PDF (trwały nośnik)
na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub w postaci papierowej na adres podany
przez Użytkownika.
§ 2 Definicje
Pojęciom pisanym w Regulaminie z wielkiej litery nadaje się następujące znaczenie, przy czym odniesienia
do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie:
1. „AISP” Kontomatik UAB z siedzibą w Wilnie, przy ul. Upes 23, LT-08128, Wilno, Litwa, o kodzie osoby
prawnej: 304852516, kod VAT: LT100011837810, będąca instytucją płatniczą świadczącą wyłącznie usługę
dostępu do informacji o rachunku, nadzorowana przez Bank Litwy, wpisana do rejestru prowadzonego przez
Bank Litwy pod numerem LB000487 na mocy decyzji z dnia 17 grudnia 2018 r. (rejestr: );
2. “AIS” - usługa dostępu do informacji o rachunku, w rozumieniu przepisów PSD2 - dostarczana przez AISP
3. „Dane” dane i informacje dotyczące sytuacji finansowej Użytkownika Zarejestrowanego, w tym
informacje o jego Rachunkach;
4. „Aplikacja” - należące do Usługodawcy i zarządzane przez niego oprogramowanie w postaci aplikacji
mobilnej, w ramach której, z wykorzystaniem Konta, Użytkownik może korzystać z Usług oferowanych przez
Usługodawcę,
5. „Dane Uwierzytelniające” dane służące uwierzytelnieniu Użytkownika wobec Dostawcy z
wykorzystaniem Mechanizmu Dostępu;
6. „Dostawca” dostawca usług płatniczych, inny niż Usługodawca lub AISP;
FINELF.COM SP. z o.o. Armii Krajowej 116/3, Sopot 81-824
strona 1
7. „Dzień Roboczy” dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w
Rzeczypospolitej Polskiej;
8. „Konto Użytkownika Zarejestrowanego” przydzielona danemu Użytkownikowi Zarejestrowanemu
przestrzeń w Systemie Informatycznym wraz z mechanizmami informatycznymi, pozwalającą na korzystanie
z Usługi. W szczególności, Konto Użytkownika Zarejestrowanego pozwala na przechowywanie Danych
wprowadzonych przez Użytkownika Zarejestrowanego do Systemu Informatycznego w celu ich analizy w
ramach Usługi, przeglądanie wyników analiz Danych, zmianę hasła Użytkownika Zarejestrowanego;
9. „Rachunek” rachunek płatniczy lub inna równoważna usługa świadczona przez Dostawcę na rzecz
Użytkownika Zarejestrowanego;
10. „Mechanizm Dostępu” kanał dostępu online do jednego lub więcej Rachunków Użytkownika
zapewniany przez Dostawcę;
11. „Pomoc” wszelkie udostępnione przez Usługodawcę w ramach Serwisu informacje, instrukcje i
wyjaśnienia dotyczące funkcjonalności Serwisu oraz poszczególnych Usług, w szczególności informacje
dotyczące procedury rejestracji Użytkowników w Systemie Informatycznym. Pomoc może mieć charakter
odrębnego dokumentu (np. w ramach podstrony Serwisu), jak również instrukcji przedstawianych przy
dokonywaniu określonej operacji (np. instrukcja wyświetlana przy wypełnianiu formularzu rejestracyjnego);
12. PSD2 - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w
sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE,
2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
13. „Rekomendacje Usług” część Serwisu obejmującą informacje dotyczące usług świadczonych przez
podmioty trzecie (np. usługi bankowe, usługi firm ubezpieczeniowych). Rekomendacje Usług mogą zawierać
w szczególności opisy danych usług, analizy i porównania usług, prezentacje oraz dane kontaktowe firm
świadczących określone usługi, mechanizmy informatyczne umożliwiające samodzielną kalkulację warunków
finansowych określonych usług (np. prowizji, rat itp.);
14. „Prawo Autorskie” Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
1994, nr 24, poz. 83, z późn. zm);
15. „Serwis” funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, stanowiący własność
Usługodawcy, udostępniony w Internecie, pod głównym adresem domenowym: kontomierz.pl. W ramach
Serwisu funkcjonuje w szczególności Blog oraz świadczona jest Usługa;
16. „System Informatyczny” system teleinformatyczny Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia
Usługi.
17. „Treść Serwisu” wszelkiego rodzaju dane i informacje prezentowane przez Usługodawcę w ramach
Serwisu, w tym materiały własne Usługodawcy, jak również materiały dostarczone przez podmioty trzecie i
prezentowane w ramach Rekomendacji Usług, bez względu na formę zapisu danych materiałów (np. tekst,
zdjęcie, materiały multimedialne). W celu uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, Wypowiedzi oraz Dane do
Systemu Informatycznego wprowadzane przez Użytkownika nigdy nie będą uważane za Treść Serwisu;
18. „Umowa” umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną określonej Usługi, zawarta na zasadach
opisanych w Regulaminie;
19. „Usługa” usługa świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę, przy wykorzystaniu Serwisu.
Usługodawca świadczy usługi odpłatnie lub nieodpłatnie, każdorazowo informując o cenie i sposobie jej
uiszczenia.
FINELF.COM SP. z o.o. Armii Krajowej 116/3, Sopot 81-824
strona 2
20. „Usługodawca” Finelf.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (81-824)
przy ul. Armii Krajowej 116/3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664384,
NIP: 7252182843, REGON: 366591842, o kapitale zakładowym w wysokości 227 300,00 zł, będąca
właścicielem serwisu internetowego - kontomierz.pl;
21. „Użytkownik” każdy podmiot, spełniający wymagania opisane w Regulaminie, który w jakikolwiek
sposób korzysta z Usługi, a w szczególności podmiot przeglądający, kopiujący, wyświetlający powszechnie
dostępne strony Serwisu lub korzystający z Bloga. Pod pojęciem „Użytkownika” rozumie się również
„Użytkownika Zarejestrowanego”;
22. „Użytkownik Zarejestrowany” każdy podmiot, który zarejestrował się w Serwisie dla potrzeb korzystania
z Usługi zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie;
23. „Regulamin” niniejszy Regulamin świadczenia Usług przez Usługodawcę;
24. „Wypowiedź” wszelkiego rodzaju dane i informacje wprowadzone przez Użytkownika do Systemu
Informatycznego, bez względu na charakter, treść oraz format zapisu takich danych lub informacji, poza
Danymi wprowadzanymi przez Użytkownika Zarejestrowanego dla potrzeb korzystania z Usługi. W
szczególności, za Wypowiedzi uznaje się wszelkie wypowiedzi, komentarze, publikacje, zdjęcia
zamieszczane przez Użytkownika na Blogu.
§ 3 Rodzaj i Zakres Usług
1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu i Aplikacji następujące Usługi:
a) usługę Kontomierz zespół usług świadczonych w ramach Serwisu, polegających na udostępnieniu
Użytkownikowi Zarejestrowanemu zasobów Systemu Informatycznego, w tym przestrzeni dyskowej
oraz infrastruktury informatycznej (oprogramowania), w celu wprowadzania Danych do Systemu
Informatycznego, a także analizy, przechowywania, modyfikacji i usuwania Danych przy
wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu.
b) usługi marketingowe polegające na przesyłaniu Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę,
informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. e-mail na podane przez
Użytkownika dane kontaktowe w celu przedstawienia dedykowanych dla Użytkownika ofert lub
usług.
2. W ramach świadczenia Usługi Kontomierz Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Zarejestrowanemu
funkcjonalności służące:
a) analizie, przetwarzaniu i wizualizowaniu wprowadzonych Danych przy wykorzystaniu mechanizmów
informatycznych udostępnionych w ramach Usługi Kontomierz w tym: analizę rachunków,
definiowanie i nadzorowanie budżetów wydatków, kategoryzowanie transakcji oraz edytowanie
danych dotyczących transakcji oraz tworzenie portfeli gotówkowych w tym pobieranie informacji o
płatnościach bezpośrednio od wystawców faktur;
b) przeglądaniu Rekomendacji Usług oraz analizowaniu informacji zawartych w Rekomendacjach Usług
przy wykorzystaniu mechanizmów informatycznych udostępnionych w ramach Usługi Kontomierz
(np. generowanie porównania wybranych usług finansowych proponowanych przez poszczególne
podmioty, generowanie wykresów i analiz opłat za usługi świadczone przez poszczególne podmioty
itp.).
3. W celu korzystania z Usługi Kontomierz Użytkownik powinien wprowadzić Dane do Systemu
Informatycznego z wykorzystaniem metod udostępnionych przez Usługodawcę, zgodnie z postanowieniami
§ 6 Regulaminu.
4. Serwis Kontomierz.pl może być przeglądany przez każdego Użytkownika. Usługa Kontomierz świadczona
jest wyłącznie na rzecz Użytkowników Zarejestrowanych. Dane wprowadzone przez danego Użytkownika
Zarejestrowanego oraz wyniki analiz prowadzonych przez Użytkownika Zarejestrowanego Danych
FINELF.COM SP. z o.o. Armii Krajowej 116/3, Sopot 81-824
strona 3
dostępne wyłącznie dla niego (tj. Dane lub wyniki analiz nie w jakikolwiek sposób publikowane, ani
udostępniane w ramach podstron Serwisu). Wyłącznie Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do
Rekomendacji Usług.
6. Usługi marketingowe świadczone wyłącznie na rzecz Użytkowników Zarejestrowanych, którzy w
momencie rejestracji konta w Serwisie podali swoje dane kontaktowe oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie
na przedstawienie dedykowanych im ofert i usług. Zgoda ta jest wyrażana przez Użytkowników dobrowolnie i
możliwe jest jej cofnięcie w każdym czasie.
7. Korzystanie z Usługi Kontomierz możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu się Użytkownika
Zarejestrowanego do Serwisu zgodnie z instrukcjami zawartymi w Pomocy.
8. W ramach Usługi Kontomierz Użytkownik Zarejestrowany ma możliwość korzystania z szeregu
funkcjonalności Serwisu (np. narzędzi informatycznych do analizy Danych). Określona przez Usługodawcę
podstawowa funkcjonalność Usługi Kontomierz udostępniona zostaje Użytkownikowi Zarejestrowanemu bez
konieczności ponoszenia opłat (tj. Użytkownik Zarejestrowany może korzystać bez opłat z wybranych
narzędzi informatycznych udostępnionych w ramach Usługi Kontomierz).
9. Usługodawca uprawniony jest do świadczenia nowych Usług, w szczególności do wprowadzenia nowego
rodzaju Usług świadczonych za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie. Usługodawca jest także uprawniony do
zmiany zakresu świadczonych usług w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów
prawa, zmiany AISP lub Dostawców lub zmiany zakresu świadczonych przez nich usług.
10. W wypadku gdy zmiana o jakiej mowa w ust. 9 powyżej istotnie i negatywnie wpłynie na usługę
świadczoną Usługodawca poinformuje o tym fakcie Zarejestrowanego Użytkownika na trwałym Nośniku z
wyprzedzeniem nie krótszym niż 7 dni o zmianie (jej zakresie i terminie jej dokonania). Użytkownik
Zarejestrowany ma prawo wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od
dnia dokonania zmiany. Postanowienia § 8 stosuje się odpowiednio.
11. Usługa dostępu do informacji o rachunku płatniczym (lub rachunkach płatniczych) Użytkownika
Zarejestrowanego świadczona jest przez AISP, na podstawie zgody Użytkownika Zarejestrowanego
wyrażonej w sposób niebudzący wątpliwości.
§ 4 Zawarcie i Rozwiązanie Umowy
1. Użytkownikiem lub Użytkownikiem Zarejestrowanym może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną
zdolność do czynności prawnych (tj. osoby pełnoletnie, nieubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie)
oraz osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby pomiędzy 13-18
rokiem życia albo osoby ubezwłasnowolnione częściowo), które uzyskały uprzednią zgodę swego
przedstawiciela ustawowego.
2. Umowa o świadczenie Usługi Kontomierz zawarta zostaje z chwilą zakończenia procedury rejestracji
Użytkownika w Serwisie, tj. uzyskania przez Użytkownika statusu Użytkownika Zarejestrowanego (zgodnie z
§ 5 Regulaminu) na czas nieokreślony.
3. Umowa o świadczenie Usługi Kontomierz może zostać rozwiązana przez Użytkownika Zarejestrowanego
lub Usługodawcę na zasadach opisanych w § 8 Regulaminu.
4. Zawarcie Umowy związanej z rejestracją Użytkownika w Serwisie zostaje każdorazowo potwierdzone
poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podane przez Użytkownika konto poczty elektronicznej.
§ 5 Rejestracja Użytkownika
1. W celu korzystania z Usługi Kontomierz konieczna jest uprzednia rejestracja Użytkownika w Serwisie.
2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie obejmuje następujące kluczowe kroki:
FINELF.COM SP. z o.o. Armii Krajowej 116/3, Sopot 81-824
strona 4
a) Użytkownik wprowadza wymagane dane i informacje do Systemu Informatycznego za pomocą
formularza rejestracyjnego zamieszczonego w Serwisie. W szczególności Użytkownik podaje:
proponowany unikalny adres poczty elektronicznej (funkcjonujący jednocześnie, jako login) oraz
hasło; zalecane jest, aby adres poczty elektronicznej (e-mail) użyty do rejestracji, nie umożliwiał
ustalenia tożsamości Użytkownika,
b) Użytkownik składa oświadczenia woli wymagane do zawarcia Umowy o korzystanie z Usługi
Kontomierz poprzez własnoręczne zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w formularzu.
Niezłożenie wymaganych oświadczeń przez Użytkownika powoduje
przerwanie procedury rejestracji.
c) po otrzymaniu powyższych danych Użytkownika, System Informatyczny w sposób automatyczny
przesyła na podany w toku rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomość
obejmującą potwierdzenie rozpoczęcia procedury rejestracji oraz odnośnik (hiperlink) do podstrony
Serwisu z potwierdzeniem rejestracji, z zastrzeżeniem poniżej, w przypadku, gdy podczas rejestracji
Użytkownik zaproponował adres poczty elektronicznej wykorzystywany już w procesie rejestracji
innego Konta, System Informatyczny automatycznie powiadomi o tym Użytkownika, prosząc
jednocześnie o ponowne zaproponowanie innego adresu poczty elektronicznej,
d) Użytkownik poprzez wejście na odnośnik (hiperlink) zamieszczony w przesłanej mu wiadomości
elektronicznej i skuteczne wywołanie wskazanej w odnośniku podstrony Serwisu potwierdza swoją
rejestrację w Serwisie, kończąc w ten sposób procedurę rejestracyjną.
3. W chwili zakończenia procedury rejestracji Użytkownik staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym i może
korzystać z Serwisu oraz Aplikacji.
4. Z chwilą zakończenia procedury rejestracji tworzone jest Konto Użytkownika Zarejestrowanego.
Użytkownik ma dostęp do swojego Konta Użytkownika Zarejestrowanego za pomocą przydzielonego mu
loginu i hasła. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do korzystania z Konta Użytkownika
Zarejestrowanego zgodnie z jego przeznaczeniem, funkcjonalnością oraz instrukcjami zawartymi w Pomocy.
Użytkownik Zarejestrowany może dokonać zmiany loginu lub hasła dostępu do Konta Użytkownika
Zarejestrowanego, zgodnie z instrukcjami zawartymi w Pomocy.
5. Użytkownik Zarejestrowany jest zobowiązany do ochrony hasła i loginy do Serwisu. Użytkownik nie może
udostępniać loginu lub hasła do Serwisu osobom trzecim.
6. Za udostępnienie przez Użytkownika loginu lub hasła do Serwisu innej osobie, Użytkownik ponosi
wyłączną odpowiedzialność.
7. Użytkownik Zarejestrowany może korzystać z usługi:
a) bezpłatnej - Plan Podstawowy w ramach którego świadczone następujące usługi:
możliwość wykonania pojedynczego importu 4 razy w miesiącu
możliwość podpięcia dwóch kont bankowych
nieograniczona liczba portfeli gotówkowych
nieograniczona liczba pozycji budżetowych
podsumowanie finansów na wykresach
możliwość tworzenia własnych kategorii i podkategorii
funkcja: stan posiadania
b) płatnej - Kontomierz Pro, w kwocie 24,99 zł/brutto miesiąc, 239,99 zł/brutto rok, w ramach którego
świadczone następujące usługi:
wszystkie funkcje z planu Podstawowego
automatyczny import danych 4 razy dziennie
możliwość podpięcia nieograniczonej liczby kont bankowych
automatyczne pobieranie danych o rachunkach (opłat/faktur) od dostawców
FINELF.COM SP. z o.o. Armii Krajowej 116/3, Sopot 81-824
strona 5
eksport danych do pliku xls
nowe funkcje w aplikacji udostępniane za darmo
8. Użytkownik korzystający z Planu Podstawowego może w każdym czasie, po wykorzystaniu limitu
importów lub rachunków bankowych, wykupić możliwość zwiększenia limitów w dowolnej liczbie. Wartość
opłaty za zwiększenie limitów to:
za wykupienie jednego rachunku: 3 zł/brutto
za wykupienie jednego importu: 2 zł/brutto
9. W celu korzystania ze wszystkich udostępnionych funkcjonalności wskazanych powyżej, konieczne może
być skorzystanie z usług świadczonych przez podmiot trzeci. Mowa o funkcji aplikacji, pozwalającej na
pobieranie danych o rachunkach od dostawców. Aby skorzystać z funkcji, należy wprowadzić dane swojego
usługodawcy. Wprowadzone dane służą wyłącznie do automatycznego pobrania informacji o nowych
płatnościach wprost z systemu dostawcy. Nasz Partner zapewnia pełną poufność i całkowite
bezpieczeństwo wymiany danych i transakcji. W przypadku korzystania z usługi BillTech administratorem
danych użytkownika korzystającego z funkcji "Opłaty" staje się BillTech Group sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Złota 75A/7, 00-819 Warszawa, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000681407, NIP
7010698224.
10.. W przypadku wyboru Planu Kontomierz Pro opłata jest pobierana w modelu subskrybcji płatnym w
terminach miesięcznych lub rocznych zgodnie z wyborem Użytkownika Zarejestrowanego, z góry za dany
okres. Warunkiem dokonania opłaty jest podpięcie karty płatniczej i podanie jej danych zgodnie z
formularzem. Opłaty pobierane automatycznie zgodnie z wybranym terminem płatności.
11. W przypadku nowych Użytkowników Zarejestrowanych płatność jest wykonywana bezpośrednio w chwili
wykupienia subskrypcji lub w przypadku skorzystania z okresu próbnego, bezpośrednio po zakończeniu tego
okresu, o ile Użytkownik wcześniej nie zrezygnował z subskrypcji.
12. W przypadku braku dostatecznych środków na karcie płatniczej na zapłatę za kolejny okres korzystania z
Planu Kontomierz Pro automatycznie do Planu Podstawowego.
13. Użytkownik Zarejestrowany w każdym czasie, po zalogowaniu na swoje konto ma dostęp do informacji o
wybranym Planie oraz o płatnościach, w tym ich terminie i wysokości.
14. Użytkownik Zarejestrowany może zrezygnować z Planu Kontomierz Pro w każdym czasie. W takim
wypadku subskrypcja będzie trwała do końca okresu, za który dokonano opłaty.
15. Użytkownik może skontaktować się ze spółką: adres e-mail: kontakt@kontomierz.pl, numer telefonu: 882
454 482.
§ 6 Wprowadzenie Danych dla potrzeb Usługi Kontomierz
1. Użytkownik Zarejestrowany może wprowadzać Dane do Systemu Informatycznego w następujący sposób:
a) w sposób automatyczny z wykorzystaniem AIS,
b) w sposób „ręczny” poprzez wpisanie Danych do formularzy zamieszczonych w ramach Konta
Użytkownika Zarejestrowanego,
2. W każdym przypadku i niezależnie od wybranego sposobu lub sposobów, Użytkownik Zarejestrowany
powinien być uprawniony do dysponowania wszelkimi Danymi, które wprowadza do Systemu
Informatycznego. Wybierając wprowadzenie Danych do Systemu Informatycznego w sposób automatyczny,
FINELF.COM SP. z o.o. Armii Krajowej 116/3, Sopot 81-824
strona 6
Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia do korzystania z
Mechanizmu Dostępu oraz Danych Uwierzytelniających.
3. Jeżeli Użytkownik Zarejestrowany wprowadza Dane do Systemu Informatycznego w sposób
automatyczny:
a) Użytkownik Zarejestrowany powinien wyznaczyć Rachunek, z którego dane będą wykorzystane
przez Usługodawcę do świadczenia Usługi Kontomierz. Użytkownik Zarejestrowany przyznaje AISP
dostęp do informacji o Rachunku na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy
Użytkownikiem Zarejestrowanym i AISP.
b) Usługodawca zobowiązany jest Dane uzyskane od AISP wprowadzić do Systemu Informatycznego.
4. Usługodawca odmawia wprowadzenia Danych do Systemu Informatycznego w sposób automatyczny,
jeśli:
a) Użytkownik Zarejestrowany nie podał Danych Uwierzytelniających lub podane Dane
Uwierzytelniające nieprawidłowe, nieaktualne, niekompletne, zablokowane, zastrzeżone lub z
innych przyczyn nie umożliwiają uwierzytelnienia w Mechanizmie Dostępu;
b) Dostawca odmówił AISP dostępu do Rachunku lub dostęp do Rachunku jest z innych przyczyn
niemożliwy;
c) Usługodawca stwierdzi, że wprowadzenie Danych do Systemu Informatycznego w sposób
automatyczny z wykorzystaniem Oprogramowania skutkowałoby nielegalnym lub nieuprawnionym
dostępem do Rachunku.
5. Maksymalny czas wprowadzenia Danych do Systemu Informatycznego w sposób automatyczny trwa 60
minut.
6. Przed wprowadzeniem Danych do Systemu Informatycznego w sposób automatyczny Użytkownik
Zarejestrowany zobowiązany jest do weryfikacji oraz zapewnienia, skorzystanie z usługi AIS w celu
ściągnięcia Danych z swojego Rachunku nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek obowiązków Użytkownika
Zarejestrowanego względem Dostawcy. W szczególności Użytkownik Zarejestrowany przed wykorzystaniem
usługi AIS zobowiązany jest do weryfikacji i zapewnienia, działanie takie nie stanowi naruszenia warunków
umowy (regulaminu itp.) będącej podstawą korzystania przez niego z usług Dostawcy.
7. Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzję o skorzystaniu z usługi AIS w celu automatycznego
ściągania Danych z swojego Rachunku do Systemu Informatycznego oraz ponosi odpowiedzialność za jej
wykorzystanie.
§ 7 Podstawowe Obowiązki Użytkownika
1. W związku z korzystaniem z Usług, każdy z Użytkowników (w tym Użytkownik Zarejestrowany)
zobowiązany jest do:
a) przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu,
b) przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących
zasad korzystania z sieci Internet (tzw. net-etykiety),
c) niewykorzystywania Serwisu lub jakichkolwiek Usług, bezpośrednio lub pośrednio, do podejmowania
jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, net-etykietą lub naruszających
prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste,
d) niepodejmowania jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu Informatycznego
lub systemów komputerowych osób trzecich,
e) zapoznawania się ze wszystkimi zmianami Regulaminu oraz szczegółowymi regulaminami
dotyczącymi poszczególnych Usług, o ile regulaminy takie stosowane przez Usługodawcę.
2. W związku z korzystaniem z Serwisu Użytkownik:
FINELF.COM SP. z o.o. Armii Krajowej 116/3, Sopot 81-824
strona 7
a) oświadcza, podane przez niego podczas rejestracji w Serwisie dane i informacje aktualne i
zgodne z prawdą, a w przypadku zmiany takich danych zobowiązuje się do niezwłocznej ich
aktualizacji,
b) ma możliwość zamieszczania Wypowiedzi komentowania treści udostępnionych przez Usługodawcę.
Wypowiedzi nie mogą zawierać:
o wulgaryzmów,
treści obraźliwych,
reklam lub przekazów stanowiących reklamę ukrytą,
odesłań do innych stron internetowych,
treści naruszających prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich,
treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści
propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa,
treści w inny sposób niezgodnych z prawem.
Takie Wypowiedzi mogą być usuwane przez usługodawcę.
c) przyjmuje do wiadomości, że w ramach Serwisu mogą być mu prezentowane przez Usługodawcę
wszelkiego rodzaju materiały reklamowe, informacyjne, promocyjne (w tym banery reklamowe,
reklamy kontekstowe), w tym również prezentowane równocześnie z wprowadzonymi przez
Użytkownika Komentarzami;
§ 8 Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi Kontomierz
1. W przypadku Usług świadczonych bezpłatnie Użytkownik Zarejestrowany może w każdym momencie
wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Kontomierz, ze skutkiem natychmiastowym poprzez:
a) usunięcie Konta Użytkownika Zarejestrowanego z Serwisu, albo
b) złożenie Usługodawcy przez Użytkownika Zarejestrowanego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy
o świadczenie Usług Kontomierz.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit a. Umowa wygasa z chwilą usunięcia Konta Użytkownika
Zarejestrowanego, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń przez którąkolwiek ze
stron.
3. W przypadku, o którym mowa w ust 1 lit b. powyżej, wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi
Kontomierz następuje z chwilą doręczenia Usługodawcy oświadczenia Użytkownika o wypowiedzeniu
Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy może zostać złożone w dowolnej formie niebudzącej
wątpliwości co do jego treści oraz dostarczone w jakikolwiek skuteczny sposób np. dostarczone osobiście
przez Użytkownika Zarejestrowanego, przesłane kurierem, listem poleconym lub pocztą elektroniczną na
adres Usługodawcy wskazany w § 2 Regulaminu. W powyższym przypadku, Usługodawca niezwłocznie
samodzielnie usunie Konto Użytkownika Zarejestrowanego.
4. W przypadku Usług świadczonych odpłatnie Użytkownik Zarejestrowany może wypowiedzieć umowę w
każdym momencie jednak nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem kolejnego, pełnego okresu płatnego.
5. Wypowiedzenie winny być złożone Usługodawcy zgodnie z ust. 3 powyżej.
6. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Kontomierz z ważnych powodów, z
zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie
Umowy o świadczenie Usługi Kontomierz rozumie się w szczególności:
a) rażące naruszenie Regulaminu przez Użytkownika Zarejestrowanego lub ponawiające się
naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Zarejestrowanego,
b) stwierdzenie przez Usługodawcę, działania Użytkownika Zarejestrowanego stanowią lub grożą
naruszeniem przepisów prawa lub praw innych osób, a w szczególności stanowią lub grożą
naruszeniem majątkowych lub osobistych praw autorskich, prawa do prywatności (w tym praw do
FINELF.COM SP. z o.o. Armii Krajowej 116/3, Sopot 81-824
strona 8
ochrony danych osobowych), prawa do wizerunku, dóbr osobistych, praw własności przemysłowej
jakichkolwiek podmiotów (w tym Usługodawcy lub innych Użytkowników),
c) stwierdzenie przez Usługodawcę, działania Użytkownika Zarejestrowanego stanowią rażące
naruszenie dobrych obyczajów lub powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet
(tzw. net-etykiety),
d) stwierdzenia przez Usługodawcę, Użytkownik Zarejestrowany wykorzystuje Usługi w sposób
sprzeczny z założeniami, celami lub zakresem działalności Serwisu,
e) stwierdzenia przez Usługodawcę, Wypowiedzi wprowadzane przez Użytkownika
Zarejestrowanego do Systemu Informatycznego, w szczególności komentarze zamieszczane na
Blogu naruszają Regulamin lub przepisy prawa, dobre obyczaje lub prawa Usługodawcy lub osób
trzecich (np. dobra osobiste, prawa autorskie),
f) stwierdzenia przez Usługodawcę, Użytkownik Zarejestrowany prowadzi działania naruszające lub
zagrażające bezpieczeństwu Systemu Informatycznego,
g) likwidacji Serwisu, lub też zaprzestania lub zmiany zakresu lub charakteru świadczenia Usług,
h) brak logowania Użytkownika do Usługi Kontomierz przez ponad 24 kolejne miesiące.
7. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Kontomierz przez Usługodawcę następuje poprzez wysłanie
oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Koncie
Użytkownika Zarejestrowanego.
8. W przypadku rozwiązana Umowy o świadczenie Usługi Kontomierz, następuje usunięcie Konta
Użytkownika Zarejestrowanego, w tym usunięcie wszystkich Danych.
§ 9 Treść Serwisu
1. Treść Serwisu oraz Aplikacji, w tym zamieszczone przez Usługodawcę w Serwisie ( oraz w ramach
Rekomendacji Usług) materiały informacyjne, broszury, komentarze, filmy, nagrania dźwiękowe, pliki
multimedialne oraz Pomoc służą wyłącznie celom informacyjnym.
2. Jakiekolwiek informacje zawarte w Treści Serwisu i Aplikacji, w tym informacje prezentowane w ramach
Rekomendacji Usług, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie powinny być
przez Użytkownika poczytywane za ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba że w treści
danej informacji wyraźnie i jednoznacznie wskazano inaczej.
3. Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do decydowania o funkcjonalności, przeznaczeniu, tematyce,
zakresie działalności Serwisu oraz Aplikacji i poszczególnych Usług, a także o zaprzestaniu działalności
Serwisu oraz świadczenia poszczególnych Usług. Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do decydowania
o Treści Serwisu/Aplikacji (zawartości, charakterze itp.), a także do dowolnego zamieszczania, zmieniania
lub usuwania poszczególnych elementów Treści Serwisu.
§ 10 Zakaz Działań Bezprawnych
1. W ramach świadczenia Usług Usługodawca jedynie udostępnia zasoby swojego Systemu
Informatycznego w celu umożliwienia korzystania przez Użytkowników z poszczególnych Usług na zasadach
opisanych w Regulaminie, w tym wprowadzania i przechowywania Danych lub Wypowiedzi.
2. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, Usługodawca nie sprawdza, nie decyduje o rozpowszechnieniu, ani też
w żaden sposób nie modyfikuje Wypowiedzi, wprowadzanych, przechowywanych i prezentowanych w
ramach Serwisu przez poszczególnych Użytkowników, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w 7 ust 2 lit b
Regulaminu lub w których Usługodawca otrzyma urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o
bezprawnym charakterze danej Wypowiedzi.
3. Usługodawca nie sprawdza, nie rozpowszechnia, ani w żaden sposób nie wykorzystuje Danych
wprowadzonych przez Użytkownika Zarejestrowanego do Systemu Informatycznego w ramach Usługi
Kontomierz. W ramach Usługi Kontomierz wyłącznie Użytkownik Zarejestrowany decyduje o wykorzystaniu
wprowadzonych przez siebie Danych, w ramach poszczególnych funkcjonalności Usługi Kontomierz.
FINELF.COM SP. z o.o. Armii Krajowej 116/3, Sopot 81-824
strona 9
4. W przypadku, gdy Wypowiedź lub jej fragmenty stanowiłby utwór lub przedmiot praw pokrewnych w
rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, Użytkownik może przechowywać tego rodzaju Wypowiedzi w
Systemie Informatycznym, w szczególności prezentować na Blogu, wyłącznie pod warunkiem, posiada
stosowne uprawnienia na tego rodzaju eksploatację utworu (np. przysługują mu majątkowe prawa autorskie
do utworu w zakresie pozwalającym na taką eksploatację utworu).
5. W przypadku, gdy Wypowiedź lub jej fragment stanowiłaby dobro chronione jako tajemnica
przedsiębiorstwa, wizerunek, lub też przedmiot praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych,
Użytkownik może przechowywać tego rodzaju Wypowiedzi w Systemie Informatycznym, w szczególności
może prezentować je na Blogu, wyłącznie pod warunkiem, posiada on stosowne uprawnienie na tego
rodzaju eksploatację przedmiotowego dobra (tj. stosowne licencje lub zgody na rozpowszechnienie danego
dobra w ramach Serwisu).
6. Użytkownik wprowadzając Wypowiedź do Serwisu, w szczególności zamieszczając komentarz na Blogu,
oświadcza, zamieszczenie, przechowywanie i prezentowanie Wypowiedzi w Serwisie nie powoduje
naruszenia jakichkolwiek praw Usługodawcy lub osób trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr
osobistych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa osób trzecich.
7. Użytkownik nie może wprowadzać do Systemu Informatycznego, w tym przechowywać lub analizować w
ramach Usługi Kontomierz, jakichkolwiek danych i informacji nienależących do Użytkownika
Zarejestrowanego, w szczególności danych dotyczących sytuacji finansowej osób trzecich. Użytkownik
Zarejestrowany nie może świadczyć za pomocą lub przy wykorzystaniu Usługi Kontomierz jakichkolwiek
usług na rzecz osób trzecich, w szczególności nie może na zlecenia osób trzecich przechowywać lub
analizować w ramach Usługi Kontomierz danych dostarczonych przez takie osoby.
9. Użytkownik nie może korzystać z Usług świadczonych przez Usługodawcę, z Serwisu lub zgromadzonych
tam Wypowiedzi, a także z udostępnionej przez Usługodawcę Treści Serwisu w celach sprzecznych z
przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Użytkownik może
korzystać z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością określonym w
Regulaminie oraz w Pomocy.
§ 11 Warunki Techniczne
1. Korzystanie z Usług możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika urządzeniem
końcowym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
Serwis:
a) posiadanie dostępu do Internetu,
b) zastosowanie przeglądarek Firefox 35 lub nowszej, Microsoft Edge, Internet Explorer 11 lub nowszej,
Chrome 50 lub nowszej, Opera 48 lub nowszej, Cookies oraz SSL,
c) Acrobat Reader.
Mobile:
a) połączenie z siecią Internet w celu pobrania Aplikacji oraz w celu korzystania z usług Aplikacji
wymagających połączenia z siecią,,
b) posiadanie Urządzenie działającego w oparciu o system Android w wersji 5.0 lub iOS w wersji 13.0
lub wyższej
c) Acrobat Reader.
3. Serwis został zoptymalizowany dla przeglądarek internetowych o rozdzielczości 1024 x 768 oraz
wyższych.
4. Powyższe wymagania, dotyczące Aplikacji, stanowią wymagania minimalne, Aplikacja może działać na
niższych wersjach systemów jednak Usługodawca w takim wypadku nie gwarantuje poprawności działania
wszystkich funkcjonalności Aplikacji.
FINELF.COM SP. z o.o. Armii Krajowej 116/3, Sopot 81-824
strona 10
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia lub ograniczenia dostępności Serwisu i
świadczonych Usług na czas niezbędny do przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, zmiany lub
modernizacji Serwisu.
6. Usługodawca dołoży wszelkich starań by Aplikacja była dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
zastrzega sobie jednak prawo czasowego zawieszenia lub ograniczenia dostępności Aplikacji i
świadczonych Usług na czas niezbędny do przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, zmiany lub
modernizacji Aplikacji.
7. Przy korzystaniu z Usługi Kontomierz Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest dostosowania
zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego na danym urządzeniu.
8. W przypadku planowanych przerw Usługodawca poinformuje o tym Użytkowników z wyprzedzeniem.
9. Za wszelkie problemy wynikające ze stosowania Urządzeń lub systemów operacyjnych nie spełniających
wymogów opisanych w Regulaminie, w szczególności za spowodowane tym nieprawidłowe funkcjonowanie
Aplikacji/Serwisu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
§ 12 Własność Intelektualna
1. Usługodawca informuje, przysługują mu prawa do dóbr niematerialnych w postaci projektu graficznego
Serwisu, struktury Serwisu/Aplikacji, oprogramowania komputerowego stanowiącego podstawę
funkcjonowania Serwisu/Aplikacji, a dobra te chronione przepisami Prawa Autorskiego.
2. Usługodawca informuje, poszczególne elementy Treści Serwisu/Aplikacji, w tym artykuły, publikacje,
broszury, zdjęcia, prezentacje multimedialne, filmy, programy komputerowe stanowiące utwory w rozumieniu
przepisów Prawa Autorskiego, chronione przepisami Prawa Autorskiego. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej w
związku z udostępnieniem danego elementu Treści Serwisu/Aplikacji, Usługodawca jest uprawniony z
majątkowych praw autorskich do Treści Serwisu/Aplikacji lub uzyskał stosowaną licencję, pozwalająca na
wykorzystanie takich elementów w ramach Serwisu/Aplikacji.
3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Treści Serwisu/Aplikacji (np. artykułów, materiałów, zdjęć,
multimediów zamieszczonych przez Usługodawcę w Serwisie/Aplikacji) oraz Wypowiedzi wprowadzonych
przez innych Użytkowników wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku określonego w przepisach Prawa
Autorskiego.
4. Z chwilą pobrania Aplikacji, Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji zgodnie
z jej przeznaczeniem, przy czym obejmuje to prawo do jej zwielokrotnienia wyłącznie w zakresie, w jakim
zwielokrotnienie jest niezbędne do uruchomienia, działania i przechowywania Aplikacji w pamięci
Urządzenia.
5. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie upoważnia Użytkownika do udzielenia dalszych licencji,
ponadto Użytkownik nie ma prawa w całości lub w części zwielokrotniać, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej,
wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji.
6. Licencja wygasa z dniem odinstalowania Aplikacji lub usunięcia Konta w Aplikacji.
§ 13 Polityka Prywatności
Zasady ochrony prywatności Użytkowników, w tym zasady ochrony danych osobowych, jak również prawa
przysługujące Użytkownikom w związku z ochroną ich danych osobowych, zostały opisane przez
Usługodawcę w Polityce prywatności dostępnej w serwisie pod adresem: kontomierz.pl/polityka-prywatności.
§ 14 Odpowiedzialność
FINELF.COM SP. z o.o. Armii Krajowej 116/3, Sopot 81-824
strona 11
1. Usługodawca w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo polskie, nie ponosi odpowiedzialności
za prawdziwość, kompletność, aktualność i przydatność Treści Serwisu/Aplikacji, w szczególności informacji
prezentowanych w ramach Rekomendacji Usług, a także nie ponosi odpowiedzialności za szkody
spowodowanie lub związane z wykorzystaniem przez Użytkownika informacji zawartych w Treści
Serwisu/Aplikacji. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań oraz decyzji
podejmowanych przez Użytkownika w oparciu o Treść Serwisu, w tym decyzji finansowych podejmowanych
na podstawie informacji prezentowanych w ramach Rekomendacji Usług.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, wszelkie informacje prezentowane w ramach Rekomendacji
Usług pochodzą od osób trzecich (np. zostały dostarczone przez firmy oferujące dane usługi), a
Usługodawca nie weryfikuje ani nie modyfikuje takich informacji w żaden sposób. W konsekwencji,
Usługodawca w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo polskie, nie ponosi odpowiedzialności za
prawdziwość, kompletność, aktualność i przydatność jakichkolwiek danych i informacji zamieszczonych w
ramach Rekomendacji Usług, w tym aktualność kwot opłat za usługi, stosowanych marż, zakresu oraz
warunków usług oferowanych przez dany podmiot. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, treści
prezentowane w ramach Rekomendacji Usług pochodzą od podmiotów trzecich (banków, firm
ubezpieczeniowych itp.) i mogą one być nieaktualne lub niepełne. Użytkownik przed wykorzystaniem w
jakikolwiek sposób informacji prezentowanych w ramach Rekomendacji Usług, w szczególności przed
skorzystania z usług opisanych w ramach Rekomendacji Usług powinien potwierdzić takie informacje
bezpośrednio u podmiotu, z którego usług zamierza skorzystać.
3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem konsumentów zgodnie z powszechnie obowiązującym
prawem, w szczególności art. 43l ustawy o prawach konsumenta.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z
Aplikacji, wywołaną przerwą o jakiej mowa w § 9 ust. 4 Regulaminu oraz spowodowane działaniem Siły
Wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki:
podanie przez Użytkownika błędnych lub nierzetelnych danych osobowych w trakcie rejestracji,
udostępnienie hasła do Konta osobie trzeciej przez Użytkownika,
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi
Użytkownik ma zawarte umowy,
za błędne działanie Urządzenia lub innego oprogramowania pobranego na Urządzenie.
§ 15 Reklamacje i Pozasądowe Sposoby Dochodzenia Roszczeń i Rozwiązywania Sporów
1. Użytkownik może odstąpić od umowy o Usługę Kontomierz bez podania przyczyn i bez zapłaty
jakiejkolwiek kary z tego tytułu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uważa się za zachowany, jeżeli
oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu powinno
zostać złożone na piśmie albo przesłane wiadomością poczty elektronicznej na adres:
kontakt@kontomierz.pl., z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja o
prawach konsumenta. W wypadku gdy odstąpienie od usługi będzie ograniczone zgodnie z ww. przepisem
Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany. Wzór odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do
Regulaminu.
2. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przez Usługodawcę.
3. Reklamacja może zostać złożona:
a) w formie pisemnej osobiście w każdej jednostce Usługodawcy obsługującej klientów albo przesyłką
pocztową,
b) elektronicznie pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@kontomierz.pl.
FINELF.COM SP. z o.o. Armii Krajowej 116/3, Sopot 81-824
strona 12
4. Użytkownik jest zobowiązany przy składaniu reklamacji podać co najmniej: swoje dane (imię nazwisko
oraz adres kontaktowy), a także wszelkie inne dane, których podanie jest konieczne dla rozpatrzenia
reklamacji, jak również określić przedmiot reklamacji i swoje żądania.
5. Reklamacja rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni (lub 15 Dni
Roboczych w przypadku reklamacji dotyczących usług płatniczych) od dnia jej otrzymania. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielonych na
piśmie nadanie w placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. W szczególnie skomplikowanych przypadkach,
uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, termin ten może być
wydłużony do 60 dni (do 35 dni roboczych w wypadku reklamacji dotyczących usług płatniczych), przy czym
w takim przypadku Usługodawca wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać
ustalone w celu rozpatrzenia sprawy..
6. Odpowiedź na reklamację udziela się w postaci papierowej lub, po uzgodnieniu z Użytkownikiem, pocztą
elektroniczną na Trwałym nośniku w wypadku usług płatniczych.
7. W przypadku Użytkowników będących konsumentami mają oni również prawo do wystąpienia do
Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta z wnioskiem o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w
zakresie wyniku rozpatrzonej przez Usługodawcę Reklamacji (szczegółowe informacje dotyczące
polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów pod adresem: http://www.polubowne.uokik.gov.pl/ lub każdej zastępującej).
8. W przypadku wystąpienia sporu z Usługodawcą, Użytkownik może zwrócić się o pomoc do miejskiego lub
powiatowego Rzecznika Konsumentów lub Rzecznika Finansowego.
9. W rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, podmiotem uprawnionym
do pozasądowego rozpatrywania sporów jest Rzecznik Finansowy.
10. Informujemy ponadto o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform) oraz
możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest dostępna pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
11. Powództwo o roszczenia wynikające z realizacji Usługi można wytoczyć według przepisów o właściwości
ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Użytkownika. Powód będący
Użytkownikiem może wytoczyć powództwo przed sąd właściwy dla swojego miejsca zamieszkania bądź sąd
właściwy dla siedziby Usługodawcy.
§ 16 Postanowienia Końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia 17.08.2023 r.
2. Administrator zastrzega prawo do zmiany treści Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w
przypadku:
a. zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu,
b. zmiany danych identyfikujących Administratora,
c. zmian w prowadzonej przez Administratora działalności,
d. zmiany zakresu świadczonych przez Administratora usług,
e. zmian technicznych lub technologicznych w zakresie funkcjonowania Serwisu,
Data wejścia w życie zmienionego Regulaminu nie może być wcześniejsza niż tydzień od poinformowania
Użytkownika Zarejestrowanego o zmianie Regulaminu
3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie równoznaczne jest z
wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.
FINELF.COM SP. z o.o. Armii Krajowej 116/3, Sopot 81-824
strona 13
4. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca poinformuje Użytkownika Zarejestrowanego o zmianach,
wraz z podaniem daty wejścia w życie zmienionego Regulaminu na stronach Serwisu (informacja widoczna
przy kolejnym logowaniu się Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie) lub w komunikacie wysłanym
każdemu Użytkownikowi Zarejestrowanemu na adres poczty elektronicznej.
5. Do dnia poprzedzającego określony przez Usługodawcę dzień wejścia w życie zmian Regulaminu,
Użytkownik Zarejestrowany może zgłosić sprzeciw wobec zmian Regulaminu albo wypowiedzieć Umowę ze
skutkiem od dnia poinformowania Użytkownika Zarejestrowanego o zmianie, nie później jednak niż od dnia,
w którym te zmiany zostałyby
zastosowane. Sprzeciw lub wypowiedzenie powinny zostać złożone w formie pisemnej lub pocztą
elektroniczną. Do zachowania terminu na zgłoszenie sprzeciwu lub wypowiedzenie konieczne jest
doręczenie Usługodawcy sprzeciwu lub wypowiedzenia przed upływem terminu. W przypadku zgłoszenia
przez Użytkownika Zarejestrowanego, który nie wypowiedział Umowy zgodnie z niniejszym postanowieniem,
sprzeciwu wobec zmian Regulaminu, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian.
Brak sprzeciwu lub wypowiedzenia Umowy zgodnie z niniejszym postanowieniem jest równoznaczny
wyrażeniu zgody na zmiany i na wejście ich w życie w terminie określonym przez Usługodawcę.
6. Prawem właściwym do wszystkich relacji pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem (w tym w zakresie
Umowy oraz wynikających z niej zobowiązań) jest prawo polskie, z zastrzeżeniem bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa.
7. Umowa zawarta jest w języku polskim.
8. Wszelkie spory wynikłe w związku z Regulaminem, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane przez
właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
9. Z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień Regulaminu, bieżąca komunikacja pomiędzy
Użytkownikiem a Usługodawcą odbywa się z wykorzystaniem Serwisu lub poczty elektronicznej.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a postanowieniami szczegółowego
regulaminu dotyczącego konkretnej Usługi, pierwszeństwo mają postanowienia regulaminu szczegółowego,
dotyczącego określonej Usługi.
FINELF.COM SP. z o.o. Armii Krajowej 116/3, Sopot 81-824
strona 14
Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
o odstąpieniu od Umowy
Ja, niżej podpisany/a:
_______________________________________________________________________
(imię i nazwisko Pożyczkobiorcy składającego oświadczenie o odstąpieniu)
posiadający/a numer PESEL:
_______________________________________________________________________
(numer PESEL składającego oświadczenie o odstąpieniu)
zgodnie z przysługującym mi prawem odstąpienia w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, odstępuję od
Umowy z dnia __________________, nr ___________________.
___________________________
Miejscowość i data
____________ ________________________
Imię i nazwisko
Czytelny podpis
FINELF.COM SP. z o.o. Armii Krajowej 116/3, Sopot 81-824
strona 15