POLITYKA PRYWATNOŚCI
Poniżej przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych przez
Finelf.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (81-824) przy ul. Armii Krajowej
116/3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664384, NIP: 7252182843 (dalej
jako: „Administrator” lub „Administrator danych” lub „Kontomierz”).
§ 1 DEFINICJE
W niniejszej Klauzuli Informacyjnej przyjmuje się następujące definicje pojęć:
1. „Administrator” LUB „”Administrator danych” lub „Kontomierz” Finelf.com spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (81-824) przy ul. Armii Krajowej 116/3, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664384, NIP: 7252182843, REGON: 366591842, świadczącą
wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku; adres poczty elektronicznej: kontakt@kontomierz.pl,
serwis internetowy: kontomierz.pl.
2. „Dane Osobowe” lub „Dane”– wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o
lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innej
podobnej technologii.
3. „Klauzula informacyjna” niniejsza Polityka prywatności będąca jednocześnie Klauzulą informacyjną
odnoszącą się do Danych Osobowych gromadzonych w związku z działaniem serwisu kontomierz.pl.
4. „RODO” Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. „Serwis” serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem kontomierz.pl.
6. „Usługa Kontomierz” zespół usług świadczonych przez Kontomierz w ramach Serwisu, polegających na
udostępnieniu zarejestrowanemu Użytkownikowi zasobów systemu informatycznego Kontomierz
umożliwiającego m.in. wprowadzanie, przechowywanie i analizę Danych dotyczących sytuacji finansowej
zarejestrowanego Użytkownika, wprowadzonych lub zaimportowanych przez takiego Użytkownika z jego
banku. Zasady świadczenia Usługi Kontomierz określa regulamin dostępny w Serwisie.
7. „Użytkownik” lub równoważnie „Ty” każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z
którychkolwiek usług lub funkcjonalności opisanych w Klauzuli.
§2 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z
KORZYSTANIEM Z SERWISU
W związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, Kontomierz zbiera i przetwarza Dane Osobowe
dotyczące Użytkowników w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług, a także informacje
o aktywności Użytkowników w Serwisie.
FINELF.COM SP. z o.o. Armii Krajowej 116/3, Sopot 81-824
strona 1
§3 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I DANE
KONTAKTOWE
Administratorem Danych Osobowych jest Finelf.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Sopocie (81-824) przy ul. Armii Krajowej 116/3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000664384, NIP: 7252182843, REGON: 366591842, Administrator danych wyznaczył inspektora
ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@finelf.com lub pisemnie,
na adres siedziby Administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem Danych.
§4 CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W
SERWISIE
1. Korzystanie z Serwisu
W przypadku niezarejestrowanych Użytkowników (tj. osób, którzy nie korzystają z usług wymagających
posiadania konta w Serwisie), Kontomierz zbiera i przetwarza Dane Osobowe, takie jak adresy IP lub inne
identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub podobnych technologii, w
następujących celach:
w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści
gromadzonych w Serwisie oraz umożliwienia Użytkownikom dodawania komentarzy do niektórych
treści podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest niezbędność przetwarzania do
wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
w celach analitycznych i statystycznych podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu
analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych
funkcjonalności i świadczonych usług;
w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń (np. w razie dopuszczenia się przez
Użytkownika działań bezprawnych w związku z korzystaniem z Serwisu) lub obrony przed
roszczeniami podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
w celach marketingowych Kontomierz oraz innych podmiotów zasady przetwarzania Danych
Osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.
Aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym niektóre jego Dane Osobowe (np. numer IP), rejestrowane w
logach systemowych (tj. w specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania
chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu
informatycznego służącego do świadczenia usług dostępnych w Serwisie). Informacje zebrane w logach
przetwarzane przez Kontomierz przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług dostępnych
w Serwisie. Kontomierz przetwarza te dane również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby
zapewnienia bezpieczeństwa swojego systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w
celach analitycznych i statystycznych. W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych
jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2. Rejestracja w Serwisie i korzystanie z Usługi Kontomierz
FINELF.COM SP. z o.o. Armii Krajowej 116/3, Sopot 81-824
strona 2
Użytkownicy, którzy chcą korzystać z Usługi Kontomierz, muszą zarejestrować się w Serwisie (utworzyć
konto Użytkownika). Aby dokonać rejestracji do Usługi Kontomierz, wystarczy podać adres e-mail, niezbędny
do utworzenia i obsługi konta (adres e-mail pełni funkcję loginu), oraz swoje hasło, które będzie służyć do
logowania. Podanie powyższych Danych jest obowiązkowe w celu założenia konta i korzystania z Usługi
Kontomierz. Niepodanie tych Danych skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Dane Osobowe podane
przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem z Usługi Kontomierz przetwarzane:
w celu świadczenia usług dotyczących prowadzenia i obsługi konta w Usłudze Kontomierz
podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
w celach analitycznych i statystycznych podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu
analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych
funkcjonalności i świadczonych usług;
w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń (np. w razie dopuszczenia się przez
Użytkownika działań bezprawnych w związku z korzystaniem z Serwisu) lub obrony przed
roszczeniami podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
w celach wskazanych każdorazowo w treści zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, jeżeli
udzielisz jej Administratorowi wówczas podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych
będzie ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W ramach Usługi Kontomierz Użytkownicy mogą
wprowadzać i importować z banku dane finansowe dotyczące swojego rachunku (np. dane o
wykonanych przelewach, płatnościach kartą, wypłatach gotówki, saldzie konta) aby przechowywać,
przeglądać i analizować te Dane za pomocą różnych funkcjonalności Usługi Kontomierz. Może to
pomóc np. w zarządzaniu domowym budżetem lub w planowaniu oszczędności. Ze względów
bezpieczeństwa dane finansowe importowane przez Ciebie do Usługi Kontomierz domyślnie
anonimizowane przez inteligentny algorytm (usuwane m.in. nazwiska z opisów przelewów).
Kontomierz nie może jednak zagwarantować pełnej skuteczności tego narzędzia. Wszelkie dane
dostępowe do Twojej bankowości elektronicznej nie przez nas przechowywane, a Kontomierz nie
ma do nich żadnego wglądu. Takie dane dostępowe zapisywane w zaszyfrowanej postaci na
Twoim urządzeniu. Więcej o bezpieczeństwie Twoich danych finansowych w Usłudze Kontomierz
możesz przeczytać w zakładce „Bezpieczeństwo”.
3. Płatne usługi
W przypadku korzystania z płatnych usług dostępnych poprzez Serwis, zamówienie takich usług wiąże się z
podaniem przez Użytkownika jego dodatkowych Danych Osobowych. W takim wypadku podanie Danych
Osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a nie
podanie takich Danych skutkuje brakiem możliwości realizacji płatnej usługi. Podanie pozostałych Danych
(nieoznaczonych jako obowiązkowe) jest fakultatywne.
Dane osobowe przetwarzane:
w celu realizacji zamówionej usługi podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie Danych
Osobowych podawanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO);
w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w
szczególności z przepisów podatkowych (np. wystawienie faktury) i przepisów o rachunkowości (np.
przechowywanie dokumentacji księgowej) podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych
jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
w celach analitycznych i statystycznych podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu
FINELF.COM SP. z o.o. Armii Krajowej 116/3, Sopot 81-824
strona 3
analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych
funkcjonalności i świadczonych usług;
w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń (np. o zapłatę wynagrodzenia) lub obrony
przed roszczeniami (np. w związku z reklamacją) podstawą prawną przetwarzania Danych
Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na
ochronie jego praw.
4. Formularz kontaktowy
W niektórych miejscach w Serwisie, Kontomierz zapewnia możliwość skontaktowania się z nami przy
wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga
podania Danych Osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi
na zapytanie. Użytkownik może podać także inne Dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania.
Podanie Danych Osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi
zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wysłania zapytania. Podanie pozostałych Danych
jest dobrowolne.
Dane Osobowe przetwarzane:
w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy
podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora, polegający na udzieleniu Użytkownikowi odpowiedzi na zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
w celach analitycznych i statystycznych podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu
statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, w celu doskonalenia
jego funkcjonalności.
§5 MARKETING
Kontomierz przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w celu realizacji działań marketingowych. Takie
działania mogą polegać na:
wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych (reklam), które nie dostosowane do jego
preferencji (reklama kontekstowa);
wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych (reklam) odpowiadających jego
zainteresowaniom (reklama behawioralna);
przesyłaniu do Użytkownika dedykowanych dla niego oferty lub usług, za pomocą e- maila.
Marketing, niezależnie od jego formy odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Użytkownika
zgody. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,przy czym, cofnięcie uprzednio
wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.
Reklama kontekstowa
Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z
kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji
Użytkownika, ale jest dopasowana do treści strony, na której jest ona umieszczona np. reklama produktu
finansowego na stronie internetowej dotyczącej oszczędzania). Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa
się wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
FINELF.COM SP. z o.o. Armii Krajowej 116/3, Sopot 81-824
strona 4
Portale społecznościowe
Kontomierz przetwarza Dane Osobowe Użytkowników odwiedzających profile Kontomierz w mediach
społecznościowych (np. Facebook, Twitter). Dane te przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem
profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Kontomierz oraz promowaniu różnego
rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych przez
Kontomierz w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na
promowaniu własnej marki. W ramach Serwisu Administrator korzysta z wtyczki “Lubię to” udostępnianej
przez Facebook. Wyświetlenie strony internetowej kontomierz.pl powoduje, przeglądarka Użytkownika
nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratora tego serwisu społecznościowego i wówczas
zawartość wtyczki jest przekazywana przez operatora portalu społecznościowego bezpośrednio do
przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki takiej integracji Facebook otrzymuje informację, że
przeglądarka Użytkownika wyświetliła stronę internetową Administratora, nawet jeśli Użytkownik nie posiada
profilu u danego usługodawcy, czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja jest przesyłana przez
przeglądarkę Użytkownika bezpośrednio do serwera Facebook’a (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam
przechowywana. Jeśli Użytkownik zaloguje się do tego serwisu społecznościowego, to facebook będzie mógł
bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie Serwisu do profilu Użytkownika w serwisie
społecznościowym. Jeśli Użytkownik użyje danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to”, to odpowiednia
informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom
dodanym jako kontakty Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych przez
Kontomierz w związku z kliknięciem wtyczki Facebook jest prawnie uzasadniony interes Kontomierz (art. 6
ust. 1 lit. f RODO) w celu promowania usług świadczonych przez Kontomierz oraz budowaniu i utrzymaniu
społeczności Użytkowników. W związku z zamieszczeniem wtyczki “Lubię to” w Serwisie Administrator
informuje, w zakresie danych przekazywanych na rzecz Facebook’a jest administratorem Danych
Osobowych Użytkownika wspólnie ze spółką Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2 Ireland (Polityka prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/policy.php). W
zakresie przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika (tj. adres IP oraz identyfikator przeglądarki)
odpowiedzialność Administratora ogranicza się do zbierania i przekazywania Danych do Facebook’a.
Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania Danych Osobowych przez administratora serwisu
Facebook, Twitter i innych portali społecznościowych.
§6 ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana Dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana w procesie rejestracji w Serwisie i podczas
korzystania z niego, a w szczególności podczas uzupełniania Danych w stworzonym profilu Użytkownika.
§7 RODZAJ DANYCH
Pani/Pana Dane Osobowe uzyskane w celu korzystania z Usług i z Serwisu, przetwarzane przez
Administratora w zakresie:
a. Pani/Pana dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, login, PESEL;
b. Pani/Pana dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej; adres rozliczeniowy, numer telefonu;
c. Numer rachunku bankowego oraz informacje z udostępnionych wyciągów bankowych;
FINELF.COM SP. z o.o. Armii Krajowej 116/3, Sopot 81-824
strona 5
d. Pani/Pana wydatki i przychody widoczne w wyciągu bankowym;
e) Numer karty, data ważności, kod CVC, kraj;
-
Administrator danych zbiera również Dane podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Dane te
zbierane w sposób automatyczny. Więcej na ten temat w §8 PLIKI COOKIES
§8 PLIKI COOKIES
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika
przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze stron internetowych (np.
poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności, takich
jak logowanie do konta czy potwierdzenie zapoznania się z komunikatem o regulaminie lub Polityką
prywatności). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika oraz unikalny identyfikator.
Cookies „serwisowe”
Kontomierz wykorzystuje tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi
usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz poprawy jakości tych usług. Pliki
cookies serwisowe wykorzystywane m.in. w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu
(w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do ustawień jego urządzenia). Cookies serwisowe również
wykorzystywane do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze
stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. W związku z tym
Administrator oraz inne podmioty, świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne, korzystają z
plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w
urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu
obejmują:
pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji
(ang. user input cookies),
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania (np.
logowanie) na czas trwania sesji (ang. authentication cookies),
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies),
sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas
trwania sesji (ang. multimedia player session cookies),
trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco
dłużej (ang. user interface customization cookies),
pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronach internetowych Serwisu (tzw. analityka
danych), w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu
analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów
dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji
FINELF.COM SP. z o.o. Armii Krajowej 116/3, Sopot 81-824
strona 6
Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje
o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z usługą można znaleźć pod linkiem:
https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
Zapisywanie na urządzeniu Użytkownika plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody
Użytkownika (nie dotyczy to jednak plików cookies niezbędnych do wykonania żądanych przez Użytkownika
usług świadczonych drogą elektroniczną w takim wypadku zgoda nie jest wymagana). Zgoda ta może być
w każdym momencie wycofana przez Użytkownika.
Użytkownik może udzielić zgody na wykorzystywanie plików cookies m.in. za pomocą ustawień przeglądarki
internetowej, z której korzysta. Użytkownik może również za pomocą ustawień swojej przeglądarki
internetowej określić warunki przechowywania lub uzyskania dostępu do plików cookies i podobnych
technologii, w tym może również całkowicie zablokować pliki cookies pochodzące z Serwisu. W razie braku
zgody na pliki cookies Serwis może jednak ze względów technicznych nie funkcjonować prawidłowo.
§9 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu
przetwarzania. Co do zasady Dane Osobowe przetwarzane przez Kontomierz przez czas świadczenia
usługi (w przypadkach, gdy Dane przetwarzane w celu realizacji umowy), do czasu wycofania wyrażonej
zgody (w przypadkach przetwarzania Danych na podstawie zgody) lub do czasu zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu wobec przetwarzania Danych (w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych jest
prawnie uzasadniony interes Administratora). Okres przetwarzania Danych Osobowych może być
przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie (np. po przedawnieniu ewentualnych roszczeń) jedynie w
zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wykonania obowiązków Administratora wynikających z przepisów
prawa (Dane będą przetwarzane do czasu ustania uzasadnionego interesu Administratora lub wygaśnięcia
roszczeń). Po upływie okresu przetwarzania Dane nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
§10 ODBIORCY DANYCH
Dane Osobowe podawane przez Użytkowników będą ujawniane w niezbędnym zakresie zewnętrznym
podmiotom, z których usług korzysta Kontomierz, w tym dostawcom świadczącym usługi IT, podmiotom
takim jak banki, operatorzy płatności i podmioty świadczące usługi księgowe (w celu obsługi odpłatnych
usług). Dane Osobowe mogą zostać udostępnione także innym odbiorcom, jeżeli Użytkownik wyraził na to
swoją zgodę. Administrator danych może przekazywać Pani/Pana Dane Osobowe do następującej kategorii
podmiotów:
dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia
należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe;
operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki;
podmioty, które nabywają wierzytelności i podmioty windykacyjne - w razie braku wykonania
przez Państwa zobowiązań na podstawie Umowy;
partnerzy handlowi w wypadku wyrażenia wymaganych przepisami powszechnie
obowiązującego prawa zgód;
organy uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa.
FINELF.COM SP. z o.o. Armii Krajowej 116/3, Sopot 81-824
strona 7
§11 PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Pani/Pana Dane Osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
§12 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
Żądania od Kontomierza dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
Zgłoszenia w dowolnym momencie z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika
sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych dokonywanego na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i
statystycznych). W takim wypadku Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych Danych
Osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania (nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika) lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Zgłoszenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych na
potrzeby marketingowe (w tym profilowania na potrzeby marketingu) dokonywanego na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W takim wypadku Administratorowi nie wolno już
przetwarzać Danych Osobowych Użytkownika do takich celów.
W zakresie, w jakim Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane przez Kontomierz na podstawie
zgody, Użytkownik może wycofać taką zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z Kontomierz
(np. na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazany w Polityce prywatności) lub korzystając z
funkcjonalności konta udostępnionych dla Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie (zakładka
„Profil”, kategoria „Ogólne”). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
które nastąpiło na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W odniesieniu do Danych Osobowych Użytkownika przetwarzanych przez Kontomierz w sposób
zautomatyzowany w celu realizacji umowy lub na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje
prawo do przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi, tj. prawo do
otrzymania od Kontomierz swoich Danych Osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (komputerowego). Użytkownik może
przesłać te Dane innemu podmiotowi lub zażądać przesłania tych Danych innemu podmiotowi
(jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie możliwości techniczne zarówno po stronie
Kontomierza, jak również tego innego podmiotu). Prawo do przenoszenia Danych nie może
niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
Realizacja wyżej wymienionych praw jest możliwa m in poprzez wysłanie do nas korespondencji na adres
Finelf.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sopot(81-824) przy ul. Armii Krajowej 116/3, lub poczty
elektronicznej na adres: kontakt@kontomierz.pl
§13 PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO
FINELF.COM SP. z o.o. Armii Krajowej 116/3, Sopot 81-824
strona 8
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
Danych Osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, luz za pośrednictwem poczty e-mail: iod@uodo.gov.pl.
§ 14 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Kontomierz na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane Osobowe przetwarzane
przez niego w sposób bezpieczny zapewniając przede wszystkim, że dostęp do Danych Osobowych mają
jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane
przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych Osobowych były rejestrowane i
dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Kontomierz podejmuje wszelkie
niezbędne działania, aby także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję
stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane
Osobowe na zlecenie Kontomierza.
§16 AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI
Pani/Pana Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez profilowanie - w
celu prowadzenia działań marketingowych Administrator danych oraz podmioty, które świadczą na rzecz
Administratora danych usługi marketingowe, profilują Pani/Pana Dane oraz czynności związane ze
świadczeniem usług na Pani/Pana rzecz, tak aby jak najlepiej dopasować komunikację marketingową do
Pani/Pana potrzeb, w tym dopasować określoną ofertę produktów i usług. Pani/Pana preferencje oceniane
na podstawie danych: (1) zbieranych w naszych systemach wspierających prawidłową realizację
świadczonych przez nas usług, w tym historię rachunku bankowego, jak również (2) zbieranych
automatycznie (rejestrowanych i przechowywanych) za pośrednictwem plików cookies i wynikających z
Pani/Pana aktywności na naszych stronach internetowych. Wobec Pani/Pana Danych Osobowych nie będzie
stosowany mechanizm automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania (o którym mowa w art.
22 ust. 1 i 4 RODO), wywołujący wobec Pani/Pana skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na
Panią/Pana wpływający.
§17 ZMIANY W TREŚCI KLAUZULI INFORMACYJNEJ
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. W celu powiadomienia Użytkownika
o istotnych zmianach w treści Polityki prywatności Administrator będzie zamieszczać odpowiedni komunikat
w Serwisie lub przesyłał go na adres mailowy Użytkownika. Obecna wersja Polityki prywatności została
przyjęta i obowiązuje od 23.11.2022 r.
FINELF.COM SP. z o.o. Armii Krajowej 116/3, Sopot 81-824
strona 9